Sklep Fundacji B.L.U.
Regulamin

Regulamin

Regulaminu sklepu internetowego Fundacji B.L.U.

§1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://sklep.fundacjablu.pl/.

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.fundacjablu.pl/ (zwany dalej: sklepem internetowym Fundacji B.L.U.), jest prowadzony przez Fundację B.L.U., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000915736, NIP: 6832116644, REGON: 389677965. (zwaną dalej „Fundacją B.L.U.”). 

1.3. Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 

1) adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 6/32, 32-020 Wieliczka; 

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 500 48 26 48; 

3) adres poczty elektronicznej: info@fundacjablu.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://sklep.fundacjablu.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy. 

§ 2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Fundacja B.L.U., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000915736, NIP: 6832116644, REGON: 389677965,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.fundacjablu.pl przez Fundację B.L.U.,

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740), 

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego Fundacji B.L.U., jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Fundacji B.L.U. konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Fundacji B.L.U. konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

3.5. Strona Sklepu internetowego Fundacji B.L.U. posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

3.6. Klienci Sklepu internetowego Fundacji B.L.U. mogą podzielić się opinią w formie oceny na temat zakupionego produktu. W celu dodania opinii należy podać adres e-mail – podany adres e-mail nie zostanie udostępniony publicznie. Opinie są weryfikowane – administrator Sklepu internetowego Fundacji B.L.U. sprawdza (używając adresu e-mail podanego przy dodaniu opinii), czy dodane opinie pochodzą od prawdziwych klientów Sklepu. Oceny są zliczane automatycznie przez oprogramowanie (WordPress WooCommerce).

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Fundacji B.L.U. można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu, bez konieczności założenia konta w Sklepie. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a w przypadku przedsiębiorców: nazwy firmy, adresu rejestrowego i korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż rejestrowy), numeru NIP, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zachodzą uzasadnione podejrzenia co do poprawności danych. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o wątpliwościach Sprzedawcy i przysługuje mu prawo wyjaśnienia i weryfikacji prawdziwości podanych danych. W uzasadnionym przypadku, gdy Sprzedawca nie może nawiązać kontaktu z Kupującym, Sprzedawca poinformuje o swoich wątpliwościach po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

4.4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich poprawności i prawdziwości.

4.5. Po otrzymaniu zamówienia na towar lub towary, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.6 Po otrzymaniu zamówienia na e-produkt lub e-produkty (np. e-booki) i informacji o dokonaniu pełnej płatności zostanie wygenerowane i przesłane na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia (poświadczające zawarcie umowy) oraz link do pobrania e-produktu. E-produkt można także pobrać bezpośrednio ze strony sklepu po dokonaniu płatności.

4.7. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Fundacji B.L.U. jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. Sklep internetowy Fundacji B.L.U. umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych PayU (w tym: tradycyjny przelew bankowy, przelew elektroniczny, BLIK, karty płatnicze, płatności kredytowe, płatności mobilne.) 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient zostanie przekierowany na stronę transakcyjną w celu dokonania płatności za zamówienie. 

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Fundacji B.L.U. zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3 Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje usunięte.

§ 6 Dostawa towarów

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysłanie towarów ze Sklepu internetowego Fundacji B.L.U. standardowo wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku wybranych towarów, czas ten może ulec zmianie i jest oznaczony na stronach produktu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: 

– Kurier InPost 

– InPost Paczkomaty 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta. 

§ 7 Dostawa e-produków

7.1 Wysyłka e-booków i innych e-produktów następuje natychmiast po otrzymaniu pełnej płatności.

7.2 Na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest link do pobrania e-produktu. E-produkt można także pobrać bezpośrednio ze strony sklepu po dokonaniu płatności.

7.3 Kupujący dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booków), przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

7.4. Jeżeli z przyczyn niezależnych zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego oraz dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

§ 8 Odstąpienie do umowy 

8.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi, m.in.:

1)  jeśli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w umowach o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7)  w umowach  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) Prawo do odstąpienia od umowy może także nie przysługiwać w odniesieniu do innych umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, 

8.3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Władysława Jagiełły 6/32, 32-020 Wieliczka; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy info@fundacjablu.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

8.4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 

8.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

8.6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. 

8.7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8.8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

8.9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

8.10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

8.11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

8.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

§9 Reklamacje 

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. 

9.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 

9.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Władysława Jagiełły 6/32, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail na adres info@fundacjablu.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

9.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

9.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

9.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

9.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

9.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy sprzedawcami i Konsumentami. 

§ 10 Dane osobowe 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Fundacji B.L.U., dostępnego na stronie https://sklep.fundacjablu.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://sklep.fundacjablu.pl/regulamin/

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  13.12.2022 r.

Załączniki:

Pobierz formularz odstąpienie od umowy

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content